සහතික

ගෞරවය සහ සුදුසුකම්

2
3
4
5
6

පේටන්ට් සහතිකය

6
1
2
3
4
5
7
12
8
9
10
11
14
13
16
15