ව්‍යාපෘති නඩුව

දේශීය ව්‍යාපෘති නඩු

මුළුතැන්ගෙයි කුණු කසළ 2X1000kW ජීව වායු උත්පාදක කට්ටල

2X300kW ස්වාභාවික වායු උත්පාදක යන්ත්රය

අපජල පවිත්‍රාගාරය 500kW උත්පාදක යන්ත්රය

තණබිම් 300kW ජීව වායු උත්පාදක යන්ත්රය

Farm රු ගොවිපල 3X250kW ජීව වායු ජනක යන්ත්‍ර

2X500kW ජීව වායු උත්පාදක යන්ත්රය

Farm රු ගොවිපල 3X180kW ජීව වායු උත්පාදක යන්ත්රය

ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘති නඩු

1

350kW අඩු තාප අගය සහිත ගෑස් උත්පාදක කට්ටලය, එක්සත් රාජධානිය, ජනවාරි 2016

2

රුසියාව 100kW ජෛව ස්කන්ධ වායුව

3

කොලොම්බියා 100kW ජීව වායුව

4

කොලොම්බියාව 300kW පිදුරු ගෑස් ව්‍යාපෘතිය

5

රුමේනියාව 500kW ජීව වායුව

6

මැලේසියාව 2.3MW සින්ගස්

7+

මෙක්සිකෝ 60kW ජීව වායුව

8

දකුණු අප්‍රිකාව 150kW X 2 ඒකක ජෛව ස්කන්ධය

20

චිලී 2x350kw ස්වාභාවික වායු උත්පාදක යන්ත්රය

10

තුර්කිය 400kW ජෛව ස්කන්ධය

14

ග්රීසිය 260kW x 4 ඒකක Biogas

16

ජැමෙයිකාව 150kW x 3 ඒකක LPG

17

වියට්නාමයේ කි.වො. 500 ක ජීව වායුව නිපදවීමේ ව්‍යාපෘතිය

9

ශ්‍රී ලංකාව 3x400kw අඩු කැලරි වටිනාකමින් යුත් ගෑස් ව්‍යාපෘතිය

11

තුර්කිය මෙගාවොට් 12.5 ක ජීව වායු උත්පාදක ව්‍යාපෘතියක් ලබා දීම

15

ග්‍රීසිය 4x300kw ජීව වායු බලශක්ති උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය